هتل جنه الفردوسبرگشت

شهر: کاظمين
منطقه: 2
شناسه هتل: 4007
نشاني: شارع باب المراد - مجاور عقاري ( بازار بنگاه املاک داران ) کاظميه
تلفن: 07702977777 / 07708988308
نمابر: 07717772991
تلفن همراه: 07834116897