سامانه ثبت درخواست هاي اعزام

برای ورود حساب کاربری خود را وارد نمایید

این درگاه مخصوص شرکت های مرکزی کارگزاران استان ها می باشد

. کارگزاران محترم می توانند از طریق سامانه تفویج خود اقدام به ثبت درخواست نمایند

: اطلاعیه مهم

تخصیص سهمیه به استان ها از تاریخ 1396/4/1 در اختیار شرکت شمسا قرار گرفته است .

لذا در صورت نیاز , درخواست های مازاد خود از این تاریخ به بعد را در سامانه ثبت درخواست های شرکت شمسا ثبت نمایید