شماره های داخلی شرکت مرکزی شمسا

چاپ
حوزه مدیریت
دفتر مدیریت 2000-2002
روابط عمومی و بررسی شکایات
2121
مسئول نظارت و ارزشیابی
3003

 

واحد مالی
مدیریت مالی
2222
دفتر مدیریت مالی
2221
مسئول منصرفين و غائبين
1210
مسئول ثبت آمار صورتجلسات
1225
پرداخت به شرکت های عراقی 1224
صدور چك و پرداخت وجوه عوامل
1228
تأييد مالي مانيفست 1205

 

واحد روادید
مسئول روادید
1110
رابط سفارت
1140

مسئول تحویل مدارک و ارسال آمار

1125

 

واحد بيمه و درمان
مدير بيمه و درمان
4030
امور بيمه
2010

 

واحد اداری، پشتیبانی و دبيرخانه
مسؤول اداری 4020
بایگانی و تلفنخانه 1001
مسئول دبیرخانه 1234
مسئول اعزام پرسنل ستادي 1325

 

واحد فن آوری و اطلاعات                      
مدیر واحد انفورماتیک 3130
مسئول سخت افزار و شبکه 3060
مسئول نرم افزار 2130
مسئول بهسازی و بهبود فرآیند ها 3061

 

كارشناسان و حمل و نقل هوايي
مدیرحمل و نقل هوايي 3032
کارشناس نقل هوایی
3031
واحد فروش نقل هوایی
3035

 

واحد اسکان
مسئول اسکان 1407
کارشناس اسکان 1408

 

واحد بازاریابی و بازرگانی
سرپرست واحد 3030

 

واحد تدارکات و تغذیه
مدیر واحد 1009

 

واحد تخصیص وتوزیع
مدیر تخصیص و توزیع 4444
کارشناس تخصیص و توزیع 4440

خط ارتباطي شركت: 61300
فكس: 66904026 و 66904027
در صورت تمايل به برقراي ارتباط با هر يك از واحدها به صورت زير عمل نماييد:
شماره داخلي مورد نظر+6130=(مثلا 61302020)

.